Obraz z napisem konkurs, weź udział

CELE KONKURSU:

1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci.

2. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

3. Zachęcanie uczniów do rozwijania kreatywności i prezentowania własnych pomysłów artystycznych.

REGULAMIN

  1. Do konkursu zapraszamy dzieci z klas I-III.
  2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji nawiązującej do tematu konkursu.
  3. Format pracy A4 lub A3, technika dowolna.
  4. Praca powinna zawierać na odwrocie dane autora: imię, nazwisko oraz klasę.
  5. Kryteria oceny:

– samodzielność,

– pomysłowość,

– zgodność pracy z tematem,

– walory artystyczne.

5. Wykonane ilustracje należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 20 X 2023 r.

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych na

stronie internetowej szkoły i bibliotek.

Organizatorzy:

Biblioteka Z.S. im. H. Sienkiewicza

Świetlica szkolna

Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Iwaniuka