Deklaracja dostępności Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

I. Dostępność serwisu internetowego

1.Wstęp

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848 ze zm.), zwaną dalej ustawą o dostępności.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkół – https://zssiedliszcze.edu.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2013 r.

Data ostatniej aktualizacji: 13.02.2023 r.

3. Status pod względem zgodności z ustawą. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848 ze zm.)z powodu niezgodności lub wyłączeń opisanych poniżej:

  • Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Wszystkie niezbędne elementy strony posiadają wyraźne podświetlenie obecnie zaznaczonego menu lub treści, zwanego „focus”.

  • Stosowanie czytników stron

Strona częściowo posiada przystosowanie pod kątem stosowania czytników ekranów.

  • Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści w większości ma stosunek jasności tekstu do tła – białe tło, czarny tekst. Ponadto, na stronie można wybrać wariant o zwiększonym kontraście – przyciski umieszczone na samej górze strony.

  • Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Grafiki oraz zdjęcia, które zostały opublikowane na stronie internetowej przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności nie zawierają opisów alternatywnych. Pracownicy starają się pamiętać o dodawaniu opisów alternatywnych do nowo umieszczanych grafik i zdjęć.

Nie wszystkie pola formularzy są właściwie opisane – na bieżąco pracujemy nad problemem.

  • Napisy w filmach

Filmy, które zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności nie posiadają napisów dla osób niesłyszących..

  • Dokumenty

Na stronie  internetowej umieszczamy pliki do pobrania – zarówno wewnętrznie wytworzone przez pracowników jak i przesłane przez zewnętrzne podmioty. Może zaistnieć sytuacja, w której niektóre pliki nie będą w pełni dostępne poprzez brak właściwych nagłówków bądź opisów alternatywnych do tabel i grafik. W miarę możliwości będziemy dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie a ich teksty były osadzone bezpośrednio w serwisie.

  • Formularz kontaktowy

Strona nie posiada formularza kontaktowego.

  • Powiększanie strony

W naszym serwisie jest możliwość powiększenia i zmniejszenia czcionki. Także przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

  • Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

4. Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 01.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

5. Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

6. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Okoń, adres poczty elektronicznej:  michalokon@zssiedliszcze.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 82 5692213. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl.

7. Planowane działania

Strona projektowana i tworzona była przed wejściem w życie przepisów o dostępności cyfrowej.

Obecnie staramy się naprawiać bieżące błędy na stronie internetowej, które mogłyby utrudnić korzystanie z naszej strony osobie z niepełnosprawnościami. 

II. Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu, ul. Aleksandra Bałasza 1, 22-130 Siedliszcze

1.  Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek główny szkoły posiada trzy wejścia. Wejście główne od strony ulicy Aleksandra Bałasza, wejście boczne od strony sali gimnastycznej (od strony wschodniej) oraz wejście do piwnicy z szatniami dla uczniów przy wejściu głównym.

Przy budynku głównym od strony zachodniej znajduje się natomiast budynek przedszkola. Wejście do przedszkola umożliwia dostanie się do części przedszkolnej wprost z poziomu terenu bez przeszkód architektonicznych.

Wejście główne do szkoły uniemożliwia wejście do budynku z poziomu terenu jednak znajduje się przy nim pochylnia dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozwalająca na wejście na parter. Wejście boczne umożliwia dostanie się do budynku bez przeszkód architektonicznych jednak by dostać się na parter trzeba pokonać jednopoziomowe schody. Wejście do piwnicy (szatni) posiada jedynie schody z poręczami, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Budynek główny szkoły jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

Budynek przedszkola jest jednokondygnacyjny i umożliwia swobodne poruszanie się po nim na wózku inwalidzkim.

2.  Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

W budynku głównym szkoły istnieją 4 kondygnacje: piwnica z szatniami dla uczniów, parter z korytarzem prowadzącym do sali gimnastycznej, oraz I i II piętro na które prowadzą schody trójetapowe wyposażone w poręcze.

W budynku głównym nie ma toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są poręcze, brak jest oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biura i sekretariatu położonych na II piętrze. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawy administracyjne

w biurze lub sekretariacie powinny telefonicznie skontaktować się z pracownikiem biura, który obsłuży daną osobę na parterze lub przed wejściem do budynku.

3.  Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.

Przy głównym wejściu do budynku znajduje się pochylnia dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozwalająca na wejście na parter.

4.  Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkół posiada dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jedno takie miejsce znajduje się na parkingu w pobliżu wejścia do budynku przedszkola. Drugie zaś znajduje się na parkingu w pobliżu wejścia głównego. Miejsca te są specjalnie oznakowane.

5.  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6.  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

7. Planowane działania

Zespół Szkół w Siedliszczu planuje przeniesienie biura oraz sekretariatu na parter, dostosowania toalety na parterze dla potrzeb osób niepełnosprawnych.