Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu, ul. Aleksandra Bałasza 1, 22-130 Siedliszcze, e-mail: sekretariat@zssiedliszcze.edu.pl
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: sekretariat@zssiedliszcze.edu.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  3. Państwa dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane w następujących celach:

1) realizacji  zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

2) promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności uczniów  na przykład poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków uczniów utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących, zawarcia grupowej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO –  zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

– ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c RODO.

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

  1. Państwa dane osobowe oraz dane dziecka mogą być udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Szkoły na podstawie zawartej  umowy przetwarzania.
  2. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe tj. nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania w publicznej szkole podstawowej oraz przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitym rzeczowym wykazie akt na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  3. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, także do jej wycofania. Żądanie zgody należy skierować na adres siedziby administratora lub na adres e-mail: sekretariat@zssiedliszcze.edu.pl
  4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  5. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania zadań oświatowych wobec dziecka. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, ich niepodanie nie wpłynie na realizację zadań oświatowych szkoły.