Oferta zajęć dodatkowych

Szkolny Zespół Wokalny

Omni Modo prowadzony przez panią Jolantę Jędruszak istnieje od września 1997 roku. Do zespołu należą uczennice ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Spotkania zespołu odbywają się  raz w tygodniu po zajęciach lekcyjnych tj. we wtorki od 13.30–15.05 dziewczęta szlifują swój warsztat wokalny, opracowują nowy repertuar, poznają tajniki prawidłowego śpiewania. Zespół przygotowuje oprawę muzyczną uroczystości szkolnych i gminnych. Uczennice Szkolnego Zespołu Wokalnego reprezentują szkołę na festiwalach i konkursach piosenki na terenie gminy, powiatu, oraz województwa.

Szkolne Koło gitarowe

gromadzi uczniów zarówno ze Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum. W zajęciach tych gitarzyści podzieleni są na dwie grupy w zależności od stopnia zaawansowania (grupa początkująca i posiadająca pewne umiejętności gry na gitarze). Koło gitarowe odbywa się w każdy czwartek 13.30 – 14.15 oraz 14.20-15.05 w sali 25. Zajęcia prowadzi pani Jolanta Jędruszak

Język polski

Na zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego uczęszczają chętni uczniowie z kl. IVc i IVa. Pod okiem p. Barbary Nieworaj–Czmudy mają okazję rozwijać swoje zainteresowania i pasje teatralne, a także umiejętności pisarskie. Chętnie wchodzą w różne role, przygotowują scenki z wykorzystaniem dramy, a także przedstawienia kukiełkowe. Czwartoklasiści redagują teksty skierowane do różnych adresatów, tworzą krótkie formy literackie. Uczniowie nie tylko rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność, ale także uczą się wyrażania własnych emocji, nabywają umiejętności współdziałania w grupie. W trakcie spotkań mają okazję do efektywnego i twórczego spędzenia wolnego czasu. Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w zajęciach -,,Bliżej sceny”.

Język angielski

W naszej szkole w każdą środę odbywają się zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów klasy I. Uczniowie poszerzają na nich swoje umiejętności o dodatkowe nazwy związane między innymi z: cyframi, wyposażeniem sali lekcyjnej, środkami transportu, owocami i warzywami, rodziną, zwierzątkami domowymi i fermowymi, zabawkami, jedzeniem oraz ubraniami. Na zajęciach pogłębiana i umacniana jest znajomość kultury krajów anglojęzycznych, promowana i wykorzystywana jest technologia komputerowa, a także ćwiczona jest poprawna wymowa poznanego słownictwa. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zabawach językowych, tj.: bingo, mini-konkursy, kalambury i zabawy ruchowe. Podczas zajęć uczniowie korzystają również z map i plakatów.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego skierowane są dla uczniów klasy II. Biorą w nich udział dzieci, które mają problemy z przyswojeniem języka, braki spowodowane nieobecnością w szkole, ale też i tacy, którzy chcą powtórzyć materiał – co wpływa na poprawę ocen. Za pomocą gier, zabaw językowych, map i plakatów utrwalane jest słownictwo z lekcji i wzbogacane słownictwo. Doskonalone są umiejętności: czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Co więcej, zajęcia rozwijają poczucie własnej wartości i wiary w możliwości, zwiększają motywację do nauki języka obcego, a także umacniają znajomość kultury krajów anglojęzycznych.

Historia

W naszej Szkole organizowane są różnorodne zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające, między innymi zajęcia z historii. Co tydzień w czwartek o 13:30 spotykają się głównie uczniowie klas V, aby powtarzać oraz pogłębiać wiedzę dotyczącą historii Polski oraz historii powszechnej. Rozwiązujemy tu ćwiczenia sprawiające trudności, kształcimy umiejętność pracy z teksem źródłowym oraz mapą, omawiamy i przedstawiamy różne wydarzenia historyczne. Dzięki organizacji tych zajęć uczniowie mają możliwość pogłębić swoją wiedzę, co wpływa na poprawę ocen.

W poniedziałki o 13 spotykają się głównie uczniowie klas IV na zajęciach rozwijających wiedzę i umiejętności Zaprzyjaźnić się z historią. Spotkania odbywają się regularnie raz w tygodniu. Dzieci rozwijają swoje zainteresowania, poszerzają wiedzę historyczną kształcą umiejętność posługiwania się pomocami dydaktycznymi. Dzięki tym zajęciom osiągają coraz lepsze wyniki w różnorodnych konkursach.

Zajęcia dodatkowe w klasach I-III

W klasach I-III Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:

 •  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii.

 Zajęcia mają na celu rozwijanie swoich zainteresowań, umiejętności. Doskonalą swoje uzdolnienia z różnych edukacji, przygotowują się do konkursów, wykonują elementy dekoracji szkolnej, uczą się wnioskować, analizować, dostrzegać otaczający ich świat, rozwijają twórczość literacką, kształtują poczucie estetyki. W naszej szkole prowadzone są w każdej klasie zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej. Wspierają uczniów mających problemy z opanowaniem umiejętności i wiadomości. Uczniowie mogą pokonać swoje słabości i odnosić małe sukcesy.

Matematyka

Koło matematyczne „Młodzi matematycy” w kl. Vab. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania matematyczne, doskonalą umiejętności stosowane w sytuacjach życia codziennego. Dokonują praktycznych pomiarów i obliczeń w terenie. W czasie wizyt w banku uczyli się wypełniania przekazu pieniężnego, poznali tajniki oprocentowania lokat, poznali pojęcie debet. Pracując w grupie nauczyli się współodpowiedzialności za jej efekty, rywalizując bawili się matematyką.

Uczniowie doskonalą umiejętności kluczowe wymagane na spr. Po szkole podstawowej. Rozwiązują arkusze według nowej formuły. Ćwiczą korzystanie z tabel, wykresów, diagramów, stosują poznane umiejętności w zadaniach o treści praktycznej, m. in. dotyczące czasu, skali, pól wielokątów. Doskonalą umiejętności czytania treści poleceń ze zrozumieniem, analizują, wyciągają wnioski i je uzasadniają.

Przyroda

„Zajęcia z mikroskopem” – uczniowie poznają budowę komórki roślinnej i zwierzęcej. Po obejrzeniu preparatów wyszukują różnicę w budowie tych komórek. Chętnie też rozwijają wiadomości i umiejętności pracując z grą interaktywną Budowa człowieka. Zajęcia tego typu pozwalają rozwijać uczniom własną aktywność i zaangażowanie twórcze.

SKS – piłka ręczna

W Szkole Podstawowej w Siedliszczu prowadzone są zajęcia sportowe z piłki ręcznej dla chłopców dla klas IV –V. Odbywają się w każdy czwartek od godziny 13.30 do 15.00.

Zajęcia te mają na celu pogłębianie wiadomości i rozwijanie umiejętności związanych z aktywnością fizyczną, dbałością o rozwój i zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne uczniów. Są dostosowane do ich umiejętności, oczekiwań i zainteresowań. Rozwijają możliwości wykazania inicjatywy oraz przyjmowania odpowiedzialności za siebie i kolegów.

W czasie treningów uczniowie opanowują elementy techniki i taktyki piłki ręcznej. Kształtowane są zasady współzawodnictwa „fair play” oraz postawa prozdrowotna, a także umiejętność zagospodarowania sobie czasu wolnego. Celem spotkań jest również wdrażanie do aktywnego i systematycznego uprawiania sportu. Uczniowie, wykazujący zainteresowanie piłką ręczną i uczestniczący w zajęciach, będą mogli sprawdzić stopień opanowania swoich umiejętności, uczestnicząc w zawodach sportowych, mini turniejach i rozgrywkach szkolnych.

Udział w zawodach sportowych ma dawać radość z sukcesów indywidualnych i zespołowych. Spotkanie z przeciwnikiem ma uczyć tolerancji, szacunku i zdrowych zasad rywalizacji sportowej. Wierzę, że gra w piłkę ręczną dostarczy moim podopiecznym dużo radości, wiele wrażeń , zadowolenia i satysfakcji z uzyskiwania coraz lepszych wyników własnych i całego zespołu, a w przyszłości zaowocuje wysokimi miejscami w zawodach sportowych.

Nauczyciel wychowania fizycznego
Sylwia Żołnacz

Zajęcia z Pedagogiem i Psychologiem szkolnym

W naszej szkole codziennie do dyspozycji uczniów nauczycieli oraz rodziców są psycholog Agata Szajc i pedagog Magdalena Hołub.

Wspólnie z nauczycielami staramy się tworzyć klimat do prawidłowego rozwoju uczniów, poprzez zajęcia grupowe:

 • integracyjne
 • na temat metod i technik uczenia się
 • motywujące do nauki
 • asertywności
 • podnoszące samoocenę ucznia
 • i wiele innych wynikających z aktualnych potrzeb

 Prowadzimy również zajęcia indywidualne:

 •  wyrównywania wiedzy i umiejętności
 • wybór dalszej ścieżki edukacyjnej
 • bieżąca pomoc w nauce
 • wspierające

Zajęcia rozwijające w bibliotece szkolnej

Celem tych jest zachęcenie uczniów do częstego i świadomego  korzystania z wypożyczalni i czytelni. Pokazanie, że czytanie może kojarzyć się z przyjemnością, a nie nudą i przykrym obowiązkiem. Służą temu cykliczne spotykanie się w czytelni, stwarzanie odpowiedniego klimatu na zajęciach, poruszanie tematów o uczuciach i problemach dzieci (elementy biblioterapii), a także uaktywnianie twórczych postaw uczniów, poznanie wartościowej literatury dla dzieci, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Zajęcia odbywają się w czytelni multimedialnej zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki szkolnej i mogą brać w nich  udział chętni uczniowie z klas I – VI.

Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii „W świecie książek”

Książki wzbogacają wiedzę, są źródłem rozrywki i zabawy. Kontakt z nimi zapewnia rozwój zainteresowań czytelniczych, trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne, rozwija umiejętność korzystania ze źródeł informacji. Czytanie uczy wyrażania uczuć i emocji, pobudza wyobraźnię, pozwala wczuć się w rolę książkowych bohaterów.

W roku szkolnym 2014/2015 w bibliotece szkolnej organizowane są zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii „W świecie książek” dla uczniów klas IV-VI oraz I-III edukacji wczesnoszkolnej. Odbywają się one dwa razy
w tygodniu, we wtorki i piątki.

Dzieci uczestniczące w zajęciach mają możliwość kształtowania umiejętności uważnego słuchania, rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność. Spotkania czytelnicze służą również rozbudzeniu umiejętności poszukiwań literackich, zdobywaniu wiedzy i wzbogacaniu słownictwa. Uczniowie dzięki uczestniczeniu w zajęciach wzmacniają swoją samoocenę. Mają szansę przedstawić efekty swojej pracy np. w przygotowanych inscenizacjach czy scenkach dramowych.

Anna Śliwińska
nauczyciel- bibliotekarz

 Świetlica