Szkolny Zespół Wokalny

Zespół wokalny prowadzony jest w dwóch grupach wiekowych tj. I grupa uczniowie klas IV –VI oraz II grupa składająca się z uczniów klas VII, VIII. Na zajęciach zespołu wokalnego uczniowie poszerzają wiedzę na temat poprawnej emisji głosu, doskonalą technikę wokalną.  W pierwszym semestrze uczniowie  z Zespołu wokalnego Omni Modo przygotowali m.in. repertuar wokalny z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz piosenki o tematyce niepodległościowej. Programy muzyczno-wokalne  zostały nagrane i przedstawione online. Uczniowie swoje zdolności wokalne prezentowali dwukrotnie również podczas koncertu kolęd i pastorałek w miejscowym kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Siedliszczu.

Zajęcia dodatkowe w klasach I

W klasach I-III Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:

 1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów – Przyjaciele Gramatyki i Ortografii– w wymiarze 1 godz./tyg. Zajęcia mają na celu:
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień polonistycznych, w obrębie obszaru edukacji językowej;
  • tworzenie warunków, w których dziecko rozwija nabyte doświadczenia językowe ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności czytania i pisania;
  • rozwijanie aktywności i zdolności poznawczych dzieci;
  • pobudzanie twórczego wyrażania własnych sądów, myśli, doznań, uczuć;
  • kształtowanie umiejętności wyrażania słowami treści, odczuć, pragnień.
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji polonistycznej,
  • rozwijanie umiejętności gramatycznych i ortograficznych.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze od drugiego semestru- w wymiarze 1 godz./tyg.. Zajęcia mają na celu:
  • usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez czytanie i pisanie sylab, wyrazów, zdań,
  • usprawnianie sprawności grafomotorycznej,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu edukacji polonistycznej.

Zajęcia dodatkowe w klasach III

Zajęcia rozwijające zainteresowania  polonistyczne i matematyczne

Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne i matematyczne uczniów klasy III c szkoły podstawowej został opracowany dla dzieci wykazujących zdolności związane z matematyką i językiem polskim; dążących do odkryć, zaspokajających swoją ciekawość poprzez poszukiwanie i dociekanie.

Podstawowym założeniem programu jest mobilizowanie uczniów do kreatywnego i twórczego myślenia, które pozwoli analizować sytuacje problemowe, dostrzec pewne zasady i rozwinąć umiejętności zarówno polonistyczne, jak i matematyczne wspomaganie i ukierunkowanie zdolności dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.

Praca uczniów na zajęciach odbywa się indywidualnie i grupowo, dzięki czemu mogą oni nie tylko mierzyć się z własnymi siłami, ale także doskonalić umiejętności pracy w zespole. Podczas zajęć organizujemy różne formy pracy i zabawy dydaktyczne. Zdjęcia przedstawiają różną tematykę: nasze zainteresowania ,wspólne zabawy, ogólnopolskie śpiewanie hymnu ,zdobyte puchary w zawodach sportowych ,klasowe walentynki ,swobodne tańce andrzejkowe. Dzięki tym zajęciom przygotowujemy się do różnych uroczystości i konkursów.

Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze w klasie III

Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze w klasie III uwzględniają realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej. Głównym założeniem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Zajęcia te mają za zadanie wdrażać uczniów do posługiwania się zdobytymi wiadomościami ,umiejętnościami w życiu codziennym, eliminować niepowodzenia szkolne, stwarzać możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości, pomagać w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie, przełamywać niechęć i rezygnację przy napotykaniu trudności.

Zajęcia z Pedagogiem i Psychologiem szkolnym

W naszej szkole codziennie do dyspozycji uczniów nauczycieli oraz rodziców są psycholog Agata Szajc i pedagog Magdalena Hołub.

Wspólnie z nauczycielami staramy się tworzyć klimat do prawidłowego rozwoju uczniów, poprzez zajęcia grupowe:

 • integracyjne
 • na temat metod i technik uczenia się
 • motywujące do nauki
 • asertywności
 • podnoszące samoocenę ucznia
 • i wiele innych wynikających z aktualnych potrzeb

 Prowadzimy również zajęcia indywidualne:

 • wyrównywania wiedzy i umiejętności
 • wybór dalszej ścieżki edukacyjnej
 • bieżąca pomoc w nauce
 • wspierające

Koło Ekologiczne

W Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedlisczu w roku szkolnym 2021/2022  uczniowie maja możliwość uczestniczenia w zajęciach Koła Ekologicznego prowadzonych przez panią Joannę Śliwińską. Celem koła jest pogłębienie wiedzy na temat aktualnego stanu środowiska, jego wykorzystaniu i potrzebie ochrony, poznanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian w środowisku przyrodniczym, aktywizacja uczniów do praktycznych działań na rzecz popularyzacji ochrony środowiska oraz promowanie wszelkich działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

Dzięki tym zajęciom młodzież poznaje:

 • problemy środowiska naturalnego oraz rozwija swoją wrażliwość na zmiany zachodzące w środowisku,
 • problemy środowiskowe w skali regionu, kraku i świata,
 • formy ochrony przyrody w najbliższej okolicy, w Polsce i na świecie,
 • sposoby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody,
 • wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy na stan środowiska,
 • przeprowadza proste badania mające na celu ocenę stanu środowiska naturalnego, dokumentuje wyniki własnych obserwacji i doświadczeń oraz wykorzystuje swoją wiedzę w praktyce.

Język polski

Na zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego uczęszczają chętni uczniowie z kl. IVc i IVa. Pod okiem p. Barbary Nieworaj–Czmudy mają okazję rozwijać swoje zainteresowania i pasje teatralne, a także umiejętności pisarskie. Chętnie wchodzą w różne role, przygotowują scenki z wykorzystaniem dramy, a także przedstawienia kukiełkowe. Czwartoklasiści redagują teksty skierowane do różnych adresatów, tworzą krótkie formy literackie. Uczniowie nie tylko rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność, ale także uczą się wyrażania własnych emocji, nabywają umiejętności współdziałania w grupie. W trakcie spotkań mają okazję do efektywnego i twórczego spędzenia wolnego czasu. Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w zajęciach -,,Bliżej sceny”.

Język angielski

W naszej szkole w każdą środę odbywają się zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów klasy I. Uczniowie poszerzają na nich swoje umiejętności o dodatkowe nazwy związane między innymi z: cyframi, wyposażeniem sali lekcyjnej, środkami transportu, owocami i warzywami, rodziną, zwierzątkami domowymi i fermowymi, zabawkami, jedzeniem oraz ubraniami. Na zajęciach pogłębiana i umacniana jest znajomość kultury krajów anglojęzycznych, promowana i wykorzystywana jest technologia komputerowa, a także ćwiczona jest poprawna wymowa poznanego słownictwa. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zabawach językowych, tj.: bingo, mini-konkursy, kalambury i zabawy ruchowe. Podczas zajęć uczniowie korzystają również z map i plakatów.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego skierowane są dla uczniów klasy II. Biorą w nich udział dzieci, które mają problemy z przyswojeniem języka, braki spowodowane nieobecnością w szkole, ale też i tacy, którzy chcą powtórzyć materiał – co wpływa na poprawę ocen. Za pomocą gier, zabaw językowych, map i plakatów utrwalane jest słownictwo z lekcji i wzbogacane słownictwo. Doskonalone są umiejętności: czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Co więcej, zajęcia rozwijają poczucie własnej wartości i wiary w możliwości, zwiększają motywację do nauki języka obcego, a także umacniają znajomość kultury krajów anglojęzycznych.

Historia

W naszej Szkole organizowane są różnorodne zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające, między innymi zajęcia z historii. Co tydzień w czwartek o 13:30 spotykają się głównie uczniowie klas V, aby powtarzać oraz pogłębiać wiedzę dotyczącą historii Polski oraz historii powszechnej. Rozwiązujemy tu ćwiczenia sprawiające trudności, kształcimy umiejętność pracy z teksem źródłowym oraz mapą, omawiamy i przedstawiamy różne wydarzenia historyczne. Dzięki organizacji tych zajęć uczniowie mają możliwość pogłębić swoją wiedzę, co wpływa na poprawę ocen.

W poniedziałki o 13 spotykają się głównie uczniowie klas IV na zajęciach rozwijających wiedzę i umiejętności Zaprzyjaźnić się z historią. Spotkania odbywają się regularnie raz w tygodniu. Dzieci rozwijają swoje zainteresowania, poszerzają wiedzę historyczną kształcą umiejętność posługiwania się pomocami dydaktycznymi. Dzięki tym zajęciom osiągają coraz lepsze wyniki w różnorodnych konkursach.

Matematyka

Koło matematyczne „Młodzi matematycy” w kl. Vab. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania matematyczne, doskonalą umiejętności stosowane w sytuacjach życia codziennego. Dokonują praktycznych pomiarów i obliczeń w terenie. W czasie wizyt w banku uczyli się wypełniania przekazu pieniężnego, poznali tajniki oprocentowania lokat, poznali pojęcie debet. Pracując w grupie nauczyli się współodpowiedzialności za jej efekty, rywalizując bawili się matematyką.

Uczniowie doskonalą umiejętności kluczowe wymagane na spr. Po szkole podstawowej. Rozwiązują arkusze według nowej formuły. Ćwiczą korzystanie z tabel, wykresów, diagramów, stosują poznane umiejętności w zadaniach o treści praktycznej, m. in. dotyczące czasu, skali, pól wielokątów. Doskonalą umiejętności czytania treści poleceń ze zrozumieniem, analizują, wyciągają wnioski i je uzasadniają.

Przyroda

„Zajęcia z mikroskopem” – uczniowie poznają budowę komórki roślinnej i zwierzęcej. Po obejrzeniu preparatów wyszukują różnicę w budowie tych komórek. Chętnie też rozwijają wiadomości i umiejętności pracując z grą interaktywną Budowa człowieka. Zajęcia tego typu pozwalają rozwijać uczniom własną aktywność i zaangażowanie twórcze.

SKS – piłka ręczna

W Szkole Podstawowej w Siedliszczu prowadzone są zajęcia sportowe z piłki ręcznej dla chłopców dla klas IV –V. Odbywają się w każdy czwartek od godziny 13.30 do 15.00.

Zajęcia te mają na celu pogłębianie wiadomości i rozwijanie umiejętności związanych z aktywnością fizyczną, dbałością o rozwój i zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne uczniów. Są dostosowane do ich umiejętności, oczekiwań i zainteresowań. Rozwijają możliwości wykazania inicjatywy oraz przyjmowania odpowiedzialności za siebie i kolegów.

W czasie treningów uczniowie opanowują elementy techniki i taktyki piłki ręcznej. Kształtowane są zasady współzawodnictwa „fair play” oraz postawa prozdrowotna, a także umiejętność zagospodarowania sobie czasu wolnego. Celem spotkań jest również wdrażanie do aktywnego i systematycznego uprawiania sportu. Uczniowie, wykazujący zainteresowanie piłką ręczną i uczestniczący w zajęciach, będą mogli sprawdzić stopień opanowania swoich umiejętności, uczestnicząc w zawodach sportowych, mini turniejach i rozgrywkach szkolnych.

Udział w zawodach sportowych ma dawać radość z sukcesów indywidualnych i zespołowych. Spotkanie z przeciwnikiem ma uczyć tolerancji, szacunku i zdrowych zasad rywalizacji sportowej. Wierzę, że gra w piłkę ręczną dostarczy moim podopiecznym dużo radości, wiele wrażeń , zadowolenia i satysfakcji z uzyskiwania coraz lepszych wyników własnych i całego zespołu, a w przyszłości zaowocuje wysokimi miejscami w zawodach sportowych.

Nauczyciel wychowania fizycznego
Sylwia Żołnacz

Zajęcia rozwijające w bibliotece szkolnej

Celem zajęć jest zachęcenie uczniów do częstego i świadomego  korzystania z wypożyczalni i czytelni. Pokazanie, że czytanie może kojarzyć się z przyjemnością, a nie nudą i przykrym obowiązkiem. Służą temu cykliczne spotykanie się w czytelni, stwarzanie odpowiedniego klimatu na zajęciach, poruszanie tematów o uczuciach i problemach dzieci (elementy biblioterapii), a także uaktywnianie twórczych postaw uczniów, poznanie wartościowej literatury dla dzieci, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Zajęcia odbywają się w czytelni multimedialnej zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki szkolnej i mogą brać w nich  udział chętni uczniowie z klas I – VI.