Informacja dotycząca opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej
w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

 1. Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej warunków korzystania ze stołówki szkolnej.
 2. Koszt jednego pełnego posiłku wynosi:
  • dla klas „0” – 2,5zł
  • dla klas I-VIII SP  – 5zł
  • przedszkole – 7zł
 1. Miesięczny koszt posiłków podawany jest do wiadomości z wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły, na tablicy informacyjnej w budynku Zespołu Szkół oraz podawany do wiadomości uczniom przez wychowawców klas.
 2. Opłaty za posiłki należy dokonać na konto bankowe o numerze:

WBS F/Siedliszcze 94 8187 0004 2007 0151 8737 0011

 1. Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać imię i nazwisko korzystającego ze stołówki dziecka, klasę oraz nazwę miesiąca, jakiego dotyczy wpłata.

Np. JAN KOWALSKI KL. I SP, OBIADY- PAŹDZIERNIK 2018

 1. Wpłat za obiady należy dokonywać do 20 dnia każdego miesiąca.
 2. Zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje za każdy dzień nieobecności dziecka pod warunkiem zgłoszenia tego faktu pod nr. tel. 82 569 22 13 lub 82 569 25 00 z zastrzeżeniem, że w tym dniu opłata zostanie naliczona zgodnie z obowiązującymi stawkami za wyżywienie.
 3. Kwoty nadpłat i zwrotów za niewykorzystane obiady zwracane są na podane w deklaracji numery kont bankowych.
 4. W przypadku braku wpłaty do 20-go danego miesiąca wydawanie dziecku obiadu zostanie wstrzymane, a wobec rodziców bądź opiekunów zostaną wszczęte procedury mające na celu uregulowanie zaległych należności zgodnie z obowiązującym prawem.