Po raz kolejny okazuje się, że wakacje są za krótkie. Na dworze jeszcze słońce, piękna pogoda, a w szkole już zabrzmiał pierwszy dzwonek.
3 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2018/2019.
Uczniowie, rodzice i nauczyciele uczestniczyli we mszy świętej w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie w amfiteatrze przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu ze społecznością szkolną spotkała się dyrektor Aneta Dudek.
Przedstawiła kadrę pedagogiczną, przekazała najważniejsze informacje dotyczące organizacji roku szkolnego.
Po 19 latach funkcjonowania mury szkoły opuszczą ostatni absolwenci gimnazjum. Jednocześnie po raz pierwszy od wielu lat szkołę podstawową ukończą ósmoklasiści. Jest to wynik wprowadzonej reformy oświatowej, wygaszającej gimnazja i powracającej do ośmioklasowej szkoły podstawowej.
W nowym roku szkolnym w Zespole Szkół w Siedliszczu nauką objęto łącznie 697 dzieci w wieku od 2,5 do 16 lat.
Wychowaniem przedszkolnym objętych jest 147 dzieci, z tego 49 przygotowuje się do podjęcia od września przyszłego roku nauki w klasie pierwszej.
Na pierwszym etapie kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej w 8 oddziałach klas I – III uczy się 154 dzieci.
Na drugim etapie, obejmującym klasy IV – VIII kształci się 343 uczniów. W dwóch oddziałach klas trzecich zapisanych jest 53 gimnazjalistów.
Jest to duża liczba dzieci, ale placówka jest przyjazna i bezpieczna dla dzieci, które szybko odnajdują się w topografii sal. Zatrudnieni specjaliści zapewniają pomoc psychologiczno – pedagogiczną potrzebującym uczniom. Wspierają rodziców w procesie wychowania dzieci. Bogata oferta zajęć dodatkowych pozwala na rozwijanie pasji, zainteresowań i uzdolnień.
Dyrektor przedstawiła priorytety polityki oświatowej państwa, kuratorium oświaty i szkoły na nowy rok.
Są to: 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów, bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w Internecie oraz przygotowanie uczniów ostatnich klas do egzaminów w kwietniu i przygotowanie ich do podjęcia dalszej edukacji zgodnej z ich indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami.
Życzyła wszystkim sukcesów w nauce i pracy.
Po części oficjalnej uczniowie rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami.