Obraz z napisem konkurs, weź udział

Organizator – Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu

Adresaci: uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Siedliszczu

Cele konkursu:

– aktywizacja twórcza uczniów

– promowanie talentów dzieci

– rozwijanie twórczej aktywności plastycznej

– rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów

– rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia

– rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności szkoły podstawowej oraz dumy z tego powodu

– promocja szkoły

Zasady konkursu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy plastycznej w formacie A4 lub A5 przedstawiającej jeden wybrany dzień z życia  Szkoły Podstawowej w Siedliszczu i przekazanie go wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie.
 2. Praca wykonana powinna być wybraną płaską techniką plastyczną.
 3. Każda klasa przekazuje maksymalnie 2 prace zweryfikowane przez wychowawcę.
 4. Praca wykonana powinna być indywidualnie przez jednego autora, nie dopuszcza się prac zespołowych.
 5. Praca powinna być opatrzona godłem „Nazwa konkursu_symbol klasy _ imię i nazwisko autora”.
 6. Wychowawca pełni rolę opiekuna projektu.
 7. Termin złożenia prac 16 kwietnia 2021 r. 
 8. Praca  musi być przygotowana specjalnie na ten konkurs, nie może być pracą powieloną i publikowaną wcześniej w innych konkursach lub mediach.
 9. Prezentowane w pracy treści nie mogą przedstawiać ani promować zachowań sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki i nie mogą naruszać praw innych osób.
 10. Uczestnicy oświadczają, że są autorami nadesłanych prac i wyrażają zgodę  na wykorzystanie pracy w celach promocji szkoły oraz na publikację nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły oraz w holu szkoły.
 11. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i potwierdzeniem, że prace na konkurs zostały wykonane osobiście, a wykorzystane materiały nie naruszają praw autorskich innych osób.
 12. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów i mogą być wykorzystane w promocji szkoły.

Kryteria oceniania:

– wrażenie artystyczne

– pomysłowość i oryginalność przekazu  treści

– kreatywność, innowacyjność i estetyka wykonania pracy

– umiejętność posługiwania się wybraną techniką plastyczną

Nagrody:

– w konkursie zostaną przyznane: I miejsce oraz 2 wyróżnienia

– nagodzeni uczniowie otrzymają nagrody oraz okolicznościowe dyplomy

– opiekunowie uczniów otrzymają podziękowania

Pozostałe ustalenia:

 1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji nie opisanych w Regulaminie. decyzję podejmuje organizator.