Obraz z napisem konkurs, weź udział

Organizator – Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu

Adresaci: uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Siedliszczu

Cele konkursu:

– aktywizacja twórcza uczniów

– promowanie talentów młodzieży

– doskonalenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych urządzeń TI

– rozwijanie zainteresowań uczniów

– kształcenie umiejętności pracy zespołowej

– rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności szkoły podstawowej oraz dumy z tego powodu

– promocja szkoły

Zasady konkursu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie krótkiego (maksymalnie 90 sekundowego) filmu reklamującego Szkołę Podstawową w Siedliszczu i przekazanie go wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie. 
 2. Każda klasa przesyła maksymalnie 1 pracę zweryfikowaną przez wychowawcę.
 3. Filmy mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 2 osoby w grupie) z zastrzeżeniem, że w filmie może występować więcej osób, jednak autor może być jeden lub dwóch.
 4. Technika wykonania filmu dowolna z użyciem wybranego narzędzia multimedialnego, m.in. telefonu, aparatu fotograficznego, kamery.
 5. Plik video można zapisać w formacie mp4, avi, wmv, mov lub innym, zapisany na płycie CD lub pendrive lub przesłać na adres poczty internetowej placówki: siedliszczezs@o2.pl
 6. Nazwa pliku to „Nazwakonkursu_symbolklasy_imię i nazwisko autora”.
 7. Wychowawca pełni rolę opiekuna projektu.
 8. Termin złożenia prac 16 kwietnia 2021 r. 
 9. Przesłany film musi być przygotowany specjalnie na ten konkurs, nie może być pracą powieloną i publikowaną wcześniej w innych konkursach lub mediach.
 10. Prezentowane w filmie treści nie mogą przedstawiać ani promować zachowań sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki i nie mogą naruszać praw innych osób.
 11. Uczestnicy oświadczają, że są autorami nadesłanych prac i wyrażają zgodę  na wykorzystanie filmu w celach promocji szkoły oraz na publikację nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły.
 12. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i potwierdzeniem, że prace na konkurs zostały wykonane osobiście, a wykorzystane materiały nie naruszają praw autorskich innych osób.
 13. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów i mogą być wykorzystane w promocji szkoły.

Kryteria oceniania:

– wrażenie artystyczne

– pomysłowość i oryginalność przekazu  treści

– kreatywność, innowacyjność i estetyka wykonania pracy

– umiejętność posługiwania się i wykorzystania wybranego narzędzia TI, programów komputerowych

Nagrody:

– w konkursie zostaną przyznane: I miejsce oraz 2 wyróżnienia

– nagodzeni uczniowie otrzymają nagrody oraz okolicznościowe dyplomy

– opiekunowie uczniów otrzymają podziękowania

Pozostałe ustalenia:

 1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji nie opisanych w Regulaminie. decyzję podejmuje organizator.