SZANOWNI RODZICE

Od dnia 24 kwietnia  2017 r. trwa w naszej szkole rekrutacja do klasy czwartej sportowej na rok szkolny 2017/2018.

Regulamin rekrutacji do klasy czwartej sportowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Siedliszczu

 

  1. W klasie sportowej będzie prowadzone szkolenie sportowe na etapie ukierunkowanym w dyscyplinach: piłka ręczna dziewcząt i piłka nożna chłopców.
  2. Zajęcia sportowe w klasie będą realizowane w wymiarze 10 obowiązkowych godzin tygodniowo,
    w tym:

1)    6 godzin szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka ręczna  lub piłka nożna

2)    4 godzin wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania szkoły podstawowej.

  1. Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w niej ustalony dla Szkoły Podstawowej obwód szkolny.

4.W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy:

1)    posiadają bardzo dobry stan zdrowia,

2)    zaliczyli próby sprawności fizycznej,

3)    posiadają pisemną zgodę rodziców

  1. Kandydaci przyjmowani są na wniosek rodziców.
  2. Wzór wniosku określa dyrektor szkoły.
  3. Do wniosku o przyjęcie do klasy sportowej dołącza się:

1)    Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21.roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

2)    Pisemną zgodę rodziców.

  1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

1)     składanie wniosku wraz z załącznikami    od 24 kwietnia  do 22 maja,

2)     podanie do publicznej wiadomości terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej do 26 maja,

3)     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli próby sprawności fizycznej do 5 czerwca,

4)     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 5 czerwca

5)     potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do klasy sportowej do  9 czerwca,

6)     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 13 czerwca.

  1. Uczeń przystępujący do prób sprawności fizycznej musi posiadać pisemną zgodę rodziców na wzięcie w nich udziału.

10.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

1)    wyznaczony nauczyciel – instruktor szkolenia sportowego jako przewodniczący,

2)    trzech wyznaczonych nauczycieli wychowania fizycznego.