W roku szkolnym 2017/2018 w bibliotece realizowany był projekt „Jaka piękna Polska cała”. W projekcie brali udział uczniowie ze szkoły podstawowej. Celem projektu było rozwijanie poczucia przynależności do „małej i dużej ojczyzny” oraz zmobilizowanie uczestników do poszukiwania wiadomości na temat regionu i kraju.
Treści i zadania były realizowane podczas lekcji bibliotecznych i spotkań czytelniczych. Odbyły się pogadanki, dyskusje, prezentacje, zajęcia plastyczne , wystawy oraz konkurs wiedzowy „Znam zabytki Polski” . W realizacji zdań wykorzystano dokumenty tekstowe, plakaty, oraz TIK.