Obraz z napisem konkurs, weź udział

Regulamin konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolnej matematycznej pomocy dydaktycznej (np.:
  karty pracy, gra dydaktyczna, logiczna, liczmany, figury geometryczne itp)
 2. Cele konkursu:
  • Kształtowania wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne,
  • Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej,
  • Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci,
  • Wspieranie uzdolnień matematycznych i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dziecięcych,
  • Kształtowanie samodzielnego logicznego myślenia,
  • Nawiązanie współpracy z rodzicami.
 3. Upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej wśród najmłodszych.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.
 5. Organizatorem konkursu jest :

Przedszkole Samorządowe w Siedliszczu
ul. Alesandra Bałasza 1
22-130 Siedliszcze

 1. Technika wykonania prac: dowolna
 2. Format prac dowolny.
 3. Każde dziecko może wykonać na konkurs z pomocą osoby dorosłej jedną pracę.
  Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu do 17 marca 2023 roku.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 marca na stronie internetowej przedszkola.
  Dodatkowe informacje:
  Kryteria oceny prac: pomysłowość, oryginalność, technika wykonania, staranność i estetyka, wkład
  pracy, samodzielność wykonania pracy, różnorodność zastosowanych form plastycznych.
  Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
  Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac – laureatów konkursu i przyzna
  I, II, III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
  Uwagi:
 5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione
  podmiotom trzecim.
 6. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 7. Prace konkursowe będą udostępnione na stronie internetowej przedszkola.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy.
  Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!