CELE KONKURSU:

 1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci.

 2. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik  plastycznych.

3. Rozwijanie czytelnictwa.

4. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

REGULAMIN

  1. Do konkursu zapraszamy dzieci z klas I-III.
  2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji postaci z dowolnej książki dla dzieci. Format pracy A4 lub A3, technika dowolna.
  3. Praca powinna zawierać na odwrocie dane autora: imię, nazwisko oraz klasę.
  4. Kryteria oceny:

– samodzielność,

– pomysłowość,

– zgodność pracy z tematem,

– walory artystyczne.

       5. Wykonane ilustracje należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 21 X 2022 r.

       6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.

       7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych na  

          stronie internetowej szkoły i bibliotek.

Organizatorzy:

Biblioteka Z.S. im. H. Sienkiewicza

Świetlica szkolna

Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Iwaniuka