Cele:

kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego,

popularyzacja czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych,

kształcenie wrażliwości literackiej i estetycznej,

rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia,

właściwe zagospodarowanie wolnego czasu.

REGULAMIN

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III.
  2. Uczestnicy konkursu powinni wybrać fragment dowolnej literatury dla dzieci.
  3. Fragment powinien być czytany od 3 do 5 minut.
  4. Nagranie wideo czytającego uczestnika konkursu należy przesłać na mail: ddmj123@wp.pl do 22 maja 2020 roku.
  5. Podpisując plik wideo należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
  6. Komisja Konkursowa oceni prezentację uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– płynność czytanego tekstu,

-wyrazistość i dykcję,

– interpretację czytanego tekstu.

  • Laureaci otrzymają nagrody książkowe.

Organizatorzy:

Biblioteka szkolna

Wychowawcy klas II i III

Zapraszamy do udziału  w konkursie !

Pamiętajmy –  czytanie rozwija, uczy i bawi!