Cele:

– doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych,

– podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej,

– motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii,

– wdrożenie do pracy ze słownikiem ortograficznym.

REGULAMIN

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III i IV- VIII.
  2. Uczestników do konkursu wyłania nauczyciel języka polskiego (uczący w danej klasie) na podstawie wyników jakie uczeń osiągnął z zakresu umiejętności ortograficznych.
  3. Uczniowie biorący udział w finale szkolnym piszą dyktando oraz rozwiązują zadania ortograficzne (krzyżówki, rebusy).
  4. Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu.
  5. Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną i interpunkcyjną:

         a) za błędy uważa się pisownię ó – u, rz- ż h – ch, pisownię „nie” z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami , pisownię wyrazów wielką literą, ą – ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, opuszczone litery i wyrazy.

          b) błędy interpunkcyjne: trzy błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu ortograficznego.

      6. Konkurs odbędzie się 19 lutego 2020 roku w bibliotece szkolnej.

      7. Wyniki zostaną ogłoszone 21lutego 2010 roku.

      8. Laureaci otrzymają nagrody książkowe.

Organizatorzy:

Marek Seroczyński – n-l jezyka polskiego

Dorota Gołębiowska – bibliotekarz