Cele:

– budzenie zainteresowań historią Polski XVIII w,

-propagowanie postaw patriotycznych,

-rozwijanie umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej,

-poszerzanie wiedzy związanej z działalnością Sejmu Czteroletniego,

– rozwijanie aktywności twórczej.

                                                              REGULAMIN

1. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas V-VIII.

2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej za pomocą programu Power Point lub pakietu Open Office na podany powyżej temat (Konstytucja 3 Maja), zapisanej w jednym z formatów: ppt / pptx, pps / PPS.

 3.Prezentacja powinna być opracowana indywidualnie.

 4.W prezentacji należy podać źródło, z którego pochodzą materiały, np. adres strony internetowej, tytuł i autora książki.

 5. Praca powinna zawierać od 10 do 15 slajdów.

6. Na końcowym slajdzie powinny znaleźć się dane autora prezentacji, takie jak: imię i nazwisko, klasa.

7. Kryteria oceniania:

 a) zgodność treści prezentacji z tematem konkursu,

 b) poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji,

 c) oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu,

 d) estetyka wykonania i sposób prezentacji przez autorów,

 h) oprawa graficzna i dźwiękowa.

8. Pracę należy przesłać na maila: ddmj123@wp.pl  do 5 czerwca 2020 roku.

9. Laureaci otrzymają nagrody książkowe.

Organizatorzy:

Biblioteka szkolna

Nauczyciele historii