Cele:

 • rozwijanie wrażliwości artystycznej,
 • budzenie zainteresowania literaturą,
 • zainteresowanie fotografią, jako aktywną formą spędzania czasu wolnego,
 • pobudzanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

REGULAMIN

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
 2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne samodzielne wykonane, będące oryginałami.
 3. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 4. Fotografie powinny nawiązywać tematycznie do literatury. Należy podać autora i tytuł książki, do której nawiązuje praca.
 5. Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy przesłać na następujący adres mailowy: biblioteka12szkola@gmail.com do dnia 10 maja 2019 r.
 6. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
 7. Uczestnik, przesyłając fotografię, zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przejęciem praw autorskich przez Organizatora konkursu.
 9. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.
 10. Wyniki  konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki szkolnej.
 11. Laureaci otrzymają nagrody książkowe i rzeczowe.

Organizator:

Biblioteka szkolna

Świetlica szkolna