Cele konkursu:

– uwrażliwianie na piękno obrazu jesieni w poezji,

– rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci,

– kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,

– odkrywanie predyspozycji i talentów uczniów.

REGULAMIN

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II i III naszej szkoły.

2. Uczestnicy konkursu wybierają jeden wiersz polskiego autora, związany z tematyką konkursu.

3. Prezentację można  wzbogacić odpowiednim strojem lub rekwizytami.

4.Czas recytacji utworu do 5 minut,

5. Wychowawca w wyniku eliminacji klasowych wyłania po 3 uczniów z każdej klasy i zgłasza do udziału w konkursie organizatorom, podając imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz tytuł wybranego utworu do 15 października  2019 r.

6. Kryteria oceniania recytacji:

– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

– interpretacja tekstu (tempo, intonacja, dykcja),

– ogólne wrażenie artystyczne (strój, rekwizyty).

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe i rzeczowe.

8. Konkurs odbędzie się 18 października  2019 r. o godz. 9 00 w Gminnym Domu Kultury w Siedliszczu.

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Siedliszczu

Biblioteka Szkolna Z.S. w Siedliszczu