19 maja b.r. w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu miał miejsce Dzień Bezpieczeństwa i Profilaktyki. Działania prowadzone w tym dniu na terenie szkoły i wokół niej były skierowane do dzieci i młodzieży szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

 

Główne cele działań przeprowadzonych  w tym dniu to:

–  pogłębienie świadomości oraz upowszechnianie wiedzy o różnorodnych zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w codziennym życiu, właściwego na nie reagowania,

– zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich, uświadomienie ich skutków,

– kształtowanie pozytywnych postaw wobec poszanowania prawa i zasad bezpieczeństwa,

– promowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac na terenie gospodarstwa swoich rodziców, wskazanie istniejących zagrożeń,

– wzmacnianie postaw promujących zdrowy styl życia,

 

Podobnie jak w latach poprzednich, zaproszono do udziału w Dniu Bezpieczeństwa i Profilaktyki następujących partnerów:

Miejską Państwową Straż Pożarną w Chełmie /pokazy i prezentacja sprzętu przeciwpożarowego, spotkanie z młodzieżą na temat zagrożeń pożarowych i ich zapobieganiu/- sekcja pod kierownictwem st. aspiranta Grzegorza Kołoty,

KRUS w Chełmie /prelekcja i quiz wiedzy na temat bezpieczeństwa na wsi, a w szczególności bezpiecznej pomocy udzielanej rodzicom przez dzieci oraz zagrożeniom z tym związanymi/,

Komendę Miejską Policji w Chełmie /spotkanie z młodzieżą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i prewencji/- asp. sztabowy Mirosław Mrozowski.

 

Odbyły się również spotkania dotyczące:

– zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

– profilaktyki,

– wiedzy dotyczącej ruchu drogowego,

– zagrożeń związanych z demoralizacją młodzieży i cyberprzemocą,

– poprawy sprawności fizycznej i propagowanie współzawodnictwa sportowego.

 

W celu zapoznania z celami i treściami Dnia Bezpieczeństwa i Profilaktyki uczniów przygotowano informację wizualną w holu głównym szkoły. Przeprowadzono quiz dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym  „Jestem bezpieczny” dla klas IV- VI szkoły podstawowej. Przeprowadzono konkursy plastyczne:-  projekt elementu odblaskowego (klasy IV),- projekt koszulki promującej treści związane z bezpieczeństwem.

Na zakończenie Dnia Bezpieczeństwa i Profilaktyki dokonano podsumowania konkursów i quizów wiedzowych. Laureatom quizu wiedzowego z bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym nagrody wręczyły: p. Małgorzata Grzegorczuk, kierownik KRUS w Chełmie, p. Agnieszka Błaszczuk-Mech oraz p. Anna Pończyk, przedstawiciel biura poselskiego p. poseł Beaty Mazurek.

Województwo lubelskie zajmuje od wielu lat jedno z czołowych miejsc w kraju ze względu na ilość wypadków dzieci i młodzieży.  Mamy nadzieję, że spotkania z dziećmi młodzieżą przeprowadzone w tym dniu będą miały wpływ na podniesienie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży..

 

koordynator szkolny

Ireneusz Boguszewski