7 czerwca b.r. w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu miał miejsce Dzień Bezpieczeństwa i Profilaktyki. Działania prowadzone w tym dniu na terenie szkoły i wokół niej były skierowane do dzieci i młodzieży szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Główne cele działań przeprowadzonych  w tym dniu to:

–  pogłębienie świadomości oraz upowszechnianie wiedzy o różnorodnych zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w codziennym życiu, właściwego na nie reagowania,

– zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich, uświadomienie ich skutków,

– kształtowanie pozytywnych postaw wobec poszanowania prawa i zasad bezpieczeństwa,

– promowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac na terenie gospodarstwa swoich rodziców, wskazanie istniejących zagrożeń,

– wzmacnianie postaw promujących zdrowy styl życia,

 Podobnie jak w latach poprzednich, zaproszono do udziału w Dniu Bezpieczeństwa i Profilaktyki następujących partnerów:

Miejską Państwową Straż Pożarną w Chełmie /pokazy i prezentacja sprzętu przeciwpożarowego, spotkanie z młodzieżą na temat zagrożeń pożarowych i ich zapobieganiu/- sekcja pod kierownictwem mł. aspiranta Marcina Łobejko,

KRUS w Chełmie /prelekcja i quiz wiedzy na temat bezpieczeństwa na wsi, a w szczególności bezpiecznej pomocy udzielanej rodzicom przez dzieci oraz zagrożeniom z tym związanymi/p. Tadeusz Kuczer

Komendę Miejską Policji w Chełmie, Posterunek Policji w Siedliszczu /spotkanie z młodzieżą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i prewencji, znakowanie rowerów/- sierż. szt. Paweł Gąsior, sierż. szt. Dawid Wójcicki, sierż. Iwona Zabłuda, st.sierż. Marcin Młynkowski.

Odbyły się również spotkania dotyczące:

– zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

– profilaktyki,

– wiedzy dotyczącej ruchu drogowego,

– zagrożeń związanych z demoralizacją młodzieży i metodami prewencji,

– cyberprzemocą, bezpieczeństwem  w sieci,

– poprawy sprawności fizycznej i propagowanie współzawodnictwa sportowego.

W celu zapoznania z celami i treściami Dnia Bezpieczeństwa i Profilaktyki uczniów przygotowano informację wizualną w holu głównym szkoły. Przeprowadzono quiz dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym  „Jestem bezpieczny” dla klas IV- VI szkoły podstawowej. Przeprowadzono konkursy plastyczne:-  projekt elementu odblaskowego (klasy IV),- projekt koszulki promującej treści związane z bezpieczeństwem (V-VI).

Na zakończenie Dnia Bezpieczeństwa i Profilaktyki dokonano podsumowania konkursów i quizów wiedzowych. Laureatom quizu wiedzowego z bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym nagrody wręczył przedstawiciel KRUS w  Chełmie, p. Tadeusz Kuczer.

Dokonano podsumowania quizu wiedzowego „Jestem bezpieczny” z wiedzy o ruchu drogowym. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna kl.VA, drugie- VIB, trzecie- VB. Laureatom quizu wiedzowego oraz pozostałym drużynom nagrody w postaci sprzętu sportowego i materiałów plastycznych wręczyła sierż. Iwona Zabłuda.  Wręczono również nagrody i dyplomy w konkursie na projekt koszulki „Bądź bezpieczny” oraz na projekt elementu odblaskowego.

Partnerzy Dnia Bezpieczeństwa i Profilaktyki otrzymali w podziękowaniu za udział dedykowane dyplomy.

Mamy nadzieję, że spotkania z uczniami naszej szkoły przeprowadzone w tym dniu będą miały wpływ na podniesienie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w czasie wakacji.

koordynator szkolny
Ireneusz Boguszewski