Od 22 marca 2021 r. zmieniają się zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Bezpośrednią przyczyną wprowadzonych zmian jest pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna panująca na terenie kraju. Do dnia 11 kwietnia 2021 r. nauka w klasach I – III będzie realizowana w systemie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dla dzieci klas I – III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID – 19 organizowana jest opieka świetlicowa  oraz zdalna nauka na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. Dyrektor szkoły nadal organizuje nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły dla uczniów ze względu na rodzaj niepełnosprawności (zajęcia rewalidacyjne) lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Szkoła nadal będzie organizować uczniom klas ósmych konsultacje w małych grupach. Wszystkie zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań) oraz z pomocy psychologiczno – pedagogicznej (rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne) odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem.

Wychowawcy klas I – III poinformują rodziców o formach i sposobach nauki zdalnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Biblioteka szkolna pracuje w ustalonych godzinach, wypożyczanie książek odbywa się według ustalonych zasad.

Do Państwa dyspozycji pozostaje pedagog szkolny, z którym kontakt możliwy jest telefonicznie lub za pośrednictwem  dziennika elektronicznego.

Zajęcia dla oddziału przedszkolnego („zerówki”) odbywają się stacjonarnie w szkole. Zmieniła się godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Dzieci dowożone są do szkoły autobusami szkolnymi według harmonogramu:

 poniedziałekwtorekŚrodaczwartekpiątek
przywóz7,157,157,157,157,15
odwóz12,5013,2012,5013,2012,50

godziny są godzinami wyjazdu ze szkoły

W przypadku niejasności, pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą dziennika elektronicznego.

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości
Dyrektor Zespołu Szkół
im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
Aneta Dudek